Hem Annica Anders ca 9000 f.kr. -  år 2009
Långsele Annicas 
Gamla Kort 
Anders
Gamla kort
Vår Gästbok!
Födelsedagar Efterlysningar Anders tankar    
Annicas förstasida

Gå med i mina släktklubbar!
Johan Philipsson-Hildunen
och
Johan Laestadius

Slutet forum för diskussion om släkt
och annat som rör oss Gustafssöner,
Sundelinare, Eckeskogare och Högmän

Min släkt i bilder
Prästerna Sundelin i min släkt
AIP - akut intermittent porfyri i släkten
Intressanta släktingar
Efterlysningar
Gamla Kort

Intressanta personer i släkten

Gabriel Håkansson - sist att halshuggas i Lycksele
Israel Håkansson - dömd till livstid på Sveaborgs fästning
Lars-Levi Laestadius - Väckelsepastor och botaniker
Håkan Werme - Skötte silvertrasporten åt Gustav Wasa, halshöggs  för stöld
/Lappfogdar  - Birkarlar/Lappfogdar, Nämndemän, Tolvmän och Sexmän i släkten

stegling
Stegling

(Klicka för större bild)

Gabriel Håkansson - farfars morfars farfars farfars brorson
(bror med Israel, nedan)

Gabriel Håkansson blev på tinget i Lycksele den 3 juli 1786 dömd att halshuggas och steglas för att han slagit ihjäl sin gårdsbo Mikael Mattsson och dessutom tillgripit några av dennes ägodelar. Domen underställdes hovrätten som meddelade utslag i målet.

På urtima ting den 28 juli samma år upplästes följande sammanfattning av rannsakningen om detta svåra brott:
Alldenstund Gabriel Håkansson genom egen frivillig, med omständligheter och edligen hörda vittnens utsago styrkt bekännelse berättat, att sedan Mikael Mattsson och bemälte Gabriel Håkansson, då de den 18 sistlidna maj klockan mellan 3 och 9 om aftonen skulle uti en båt eller så kallad håp fara utför Öreälven till Röskmyran, i ärende att därstädes bärga något fräkengräs, emellan dem,. vilka tillförne flera gånger varit oense, åter missämja och träta uppstått, varvid Gabriel Håkansson blivit så förbittrad, att han genast rott i land, samt strax efter det de bägge ur båten på landet uppstigit, först Gabriel Håkansson och sedan Mikael Mattsson, har Gabriel med större ändan eller den så kallade lommen av den ena båtåran uppsåtligen tillfogat Mikael Mattsson tvenne så hårda slag i huvudet, att han genast död på marken nedfallit, och efter det Gabriel Håkansson utur Mikael Mattssons byxficka tagit nyckeln till hans visthuskammare, vältrat den döda kroppen i älven, fördenskull och som vederbörande läkare, vilken den döda kroppen besiktigat, uti avgiven attest intygat, att de Mikael Mattsson tillfogade slagen varit så beskaffade, att hans död därav oundvikligen följt, alltså prövar Kongl. Hovrätten rättvist, det Gabriel Håkansson, vilken dessutom erkänt, att han förr stulit och efter Mikael Mattssons död, några av hans matvaror tillgripit, skall för det sätt som förmält är å Mikael Mattsson förövade viljedråp, sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel, i förmåga av 24 kap 1 § Missgärningsbalken, varda halshuggen samt hans kropp å avrättningsplatsen nedgrävd.

Men vidkommande Gabriel Håkanssons hustru Anna Lisa Andersdotter så fann Kongl. Hovrätten det henne tillvitna försummelse att tidigt upptäcka mannens föregivande hur Mikael Mattsson skall omkommit, icke vara av den beskaffenheten, att hon till något ansvar därför sig skyldig gjort, utan varder hon för saklös härutinnan ansedd. I övrigt och vad anginge den lantfältskären Littorin för den döda kroppens besiktning tillerkända ersättning av sex Dlr 16 S, skall densamma av Gabriel Håkanssons enskilda lott i boet gäldas och i händelse av sig yppande brist av Kronans allmänna medel utgå. Dock skulle detta utslag i enl. av Kongl. Brev den 8 nov. 1778 Kongl. Mt i underdånighet underställas.

Protokollet justerat 31 juli, contrasignerat 1 aug., översänt till Kongl. Mt 5 aug., Kongl. Mts utslag 8 sept. (domen fastställd). Avrättning i Lycksele 8 november.


Avrättningen av Gabriel Håkansson

Följande berättelse som jägmästaren C.A.Axelsson år 1934 har upptecknat efter muntlig återgivning av mästersmeden Hammarberg, som fått den uppgiften om avrättningen från sin morfar. Berättelsen handlar om avrättningen av Gabriel Håkansson:

Avrättningen vid Nybruket i Lycksele av nybyggaren Gabriel Håkansson från Långsele
Vid avrättningarna i Lycksele brukade gärningsmännen halshuggas strax utanför "platsen" åt det väderstreck, varifrån den dömde var hemma (hembyn). Den siste halshuggne var från Långsele, Örträsk (numera tillhörande Lycksele socken). Han avrättades på backen framför den plats, där sedermera Lycksele har haft sin sjukstuga. Det stod två ringar av karlar runt offret med långa käppar i s.k. spetsgård. Den inre karlringen höll käpparna åt ett håll och yttre karlringen höll käpparna åt det andra hållet i kors mot den inre ringens käppar. Mästerman uppehöll sig före avrättningen i en tidigare förfärdigad riskoja i närheten. Sedan offret lagts med huvudet mot en kort stock kom mästerman fram och halshögg med yxa. Han skulle bara hugga en gång.

Den avrättade var skräddare i Långsele, och hans hustru, som var närvarande vid halshuggningen, skall ha varit en mycket hård människa. När huvudet föll och kroppen vräktes ned i den grunda gropen intill stocken skall hon, med tanke på den präktiga rock, som skräddaren hade på sig och som sölades ned av blod, ha sagt: "Men va hov ji int å an rocktjen".

Omkring 140 år efter avrättningen vid Nybruket arbetade bröderna Ludvig och Viktor Stenmark i Tannsele tillsammans med sitt tilltänkta svågerämne Ossian Egerbladh med att bryta en gata förbi Nybruket. Då påträffade de i backen vid kurvan snett emot Granboms fastighet ett skelett i marken, och då de trodde att detta var rester från något lönnmord, skall en del ben enligt lokal uppgift ha skaffats till "benhuset" nära kyrkan.

Hämtat från Lycksele Tingsrätts historia

Sveaborgs fästning
(Bild från 1991)
Sveaborgs fästning är ett monument över en unik europeisk militärarkitektur från 1700-talet. Fästningen byggdes under den senare hälften av 1700-talet av Sverige på en grupp öar vid inloppet till Helsingfors hamn.

Israel Håkansson - farfars morfars farfars farfars brorson
(bror med Gabriel, ovan)

Dömd för inbrott och stöld i Lycksele kyrka 1787 till livstids fängelse på Sveaborgs fästning i Finland för inbrottsstöld i kyrkan på ... Oktober 1787 blev Israel Håkansson af Kungl Svea Hovrätt dömd till 40 spö och livstids fängelse på Sveaborg. Hustrun gifte om sig med Elias Andersson. Han måste vara död före 1795 då hustrun uppges vara änka.

Inbrott i Lycksele kyrka: Israel Håkansson hade gjort inbrott i  Lycksele kyrka och stulit pengar den 6 juli 1788. Grannarna och hustrun tog rättvisan i egna händer övermannade och bakband honom. De sände bud på länsman Öhrman och nämndeman Johan Larsson i Örträsk. Inför dessa erkände han inbrottet. Vid vintertinget i Lycksele dömdes han till 40 par spö, tre slag av paret, samt därefter undergå uppenbar kyrkoplikt en söndag i Lycksele kyrka och sedan sändas till Sveaborgs fästning att därstädes hela sin övriga livstid till allmänt arbete hållas.

Han dog efter några få år på fästningen. Fästningsstraffen var med rätta mycket fruktade och ansågs av många vara långt värre än dödsdom. Fästningsfångarna levde i allmänhet endast en kort tid.

Hämtat uppgiften på Sven-Erik Fahlessons sida

Lars Levi Laestadius

Lars Levi Laestadius - farmors morfars farmors mormors brorson

Väckelsepredikanten och botanisten Lars Levi Laestadius föddes den 10 Januari 1800 i Jäkkvik. Fadern var nybyggare sedan brytningen upphört i Nasafjälls silvergruva där han var gruvfogde och flyttade senare till Kvikkjokk. Lars L Laestadius hade en äldre bror som blev präst i Kvikkjokk och en två år yngre bror Petrus som även han senare blev präst. Petrus tog studenten i Härnösand 1819 och prästvigdes sex år senare för att först bli lappmissionär och sedan kyrkoherde i ångermanländska Vibyggerå. Laestadius tog studenten i Uppsala som 20-åring och blev prästvigd 5 år senare och tillträdde som vice pastor i Arjeplog och missionär i Pite Lappmark.

Som botaniker gjorde Laestadius sin första forskarresa i gymnasieålder för att studera växter i Medelpad, Ångermanland, Jämtland och även in i Norge. Resultatet: skriften "Anteckningar under en resa genom norra delarna af Skandinavien". Under studietiden fick Laestadius stöd av Vetenskapsakademien för resor till Norrbotten och Skåne där han samlade växter och ritade för bildverket "Svensk botanik" Detta botaniska intresset tog han även med till Karesuando. Han blev även känd som stor auktoritet inom den arktiska floran i hela den vetenskapliga världen och var medlem av Botaniska föreningen i Edinburgh och Vetenskapsakademien i Uppsala.

1823 drabbades "översteprästen" av nervfeber. 1826 tog han tjänsten som kyrkoherde i Karesuando där det fanns några hundra personer i huvudsak lappar, de flesta levde i misär och brännvinet flödade. Här inledde Laestadius en kamp mot dryckenskapen. Ca1833 insjuknade Laestadius i en bröståkomma som man trodde var lungpest och sökte sig sedan till Pajala där han inte hade de meriter som krävdes och åkte därför till Härnösand för att komplettera sin examen. Utnämndes till prost och visitator för lappmarksförsamlingarna efter studierna.

Under en av sina visitationsresor till Åsele träffade han lappflickan Maria och enligt hans egen utsago ska hon öppnat hans ögon så att han kunde se den väg som leder till livet. Detta ska ha gett honom den "kick" som gjorde honom till Nordkalottens mest kände förkunnare. Återvände till Karesuando och uppmanade där till bot och bättring.

1841 fick Laestadius franska hederslegions riddarstjärna som tack för att han guidat en fransk expedition på Nordkalotten. 1845 genomled Lars L Laestadius en svår personlig kris och därefter framträdde han som botpredikant med ett mustigt och fängslande språk. Nu startade också den hastigt växande väckelserörelsen och detta blev det stora genombrottet för den nya väckelsen. Resultatet speglades kanske främst i nykterheten. Det ohejdade supandet minskade drastiskt. Lars L Laestadius angrep församlingen på deras språk - finskan - och predikade med ett ord- och bildspråk alla förstod och det fanns många som tog anstöt av hans burdusa sätt att uttrycka sig mot tjuveri, superi och horeri. Kulturfientligheten var ett utmärkande drag hos Laestadianerna.

Lars L Laestadius var en framstående kännare av Lapplandsflora och höll kontakt med vetenskapsakademien dit han sände sina forskningsresultat. Han upptäckte okända arter som starrarten Carex Laestadiana och Laestadiusvallmon. Den sistnämnda växer bara på Pältsa, inte långt från treriksröset. Laestadius hade en koja där som blev starten för landets nordligaste bosättning - Kummavuopio. Lars hade 6500 växter i sitt herbarium, som köptes av Kungl. Vetenskapsakademien efter hans död och han var mycket kunnig i Lapplands fauna tex fåglar och gnagare som stoppades upp av hustrun Brita för leverans till forskare. Han skrev även mängder av artiklar om vildmarkens djur och gjorde meteorologiska  observationer för Vetenskapsakademiens räkning. Han skrev flera böcker som "Lapsk mytologi" och "Dårhusjonet". "Crapula mundi", "Tidskriften en ropandes röst i öcknen" samt "Dårhusjonet" är de skrifter av Laestadius som idag är kända.

1849 kom Laestadius till Pajala där han blev kyrkoherde i Pajala. Här var motståndet mot väckelsen hårdare än i Karesuando. Laestadianerna anklagades för att störa gudstjänsterna då de hade extatiska

1860 predikade Laestadius själv sista gången den första söndagen i advent.1861 avled Lars L Laestadius 61 år gammal och församlingen splittrades upp i flera riktningar, väst- och östlaestadianer.

//Sture Jatko

Håkan Werme f. omkring 1490 - mormors farfars morfars farfars farfars farfars far

Håkan Werme f omkring 1490 (i Enköping?) var kronobefallningsman och fraktade silver från Sala silvergrufva till Uppsala för Gustav Wasa. Vid något tillfälle hade det fattats silver i transporten (hur, framgår inte) Alltnog Håkan Werme hade ansvar för transporten och förlorade huvudet i halshuggning i Uppsala 1558

En liten fotnot dock:
Håkan Wermes barnbarn Nicolai Paulus Wermius (första kyrkoherden i Brunskog, Värmland) köpte Gytterud i Mangskog, Värmland av Antoni Mattzon i Arvika för 130 rdlr och en "treggelods" sked (SILVERSKED SOM VÄGDE 3 LOD = 0,375 hekto) OBS! Förf. Egen fotnot! 0,375 hekto

Källa: Den förträfflige släktforskaren Kenneth Larsson, i Värmland

 


[Längst upp]

  Copyright © A&A Kohkoinen
Uppdaterad: 2014-10-23